П Р А В И Л А

конкурсного приймання учнів до

Бучанської Української гімназії

 

1.     Загальні положення

1.1.         Приймання учнів до 5, 10 класів та добір до 6-9, 11 класів в Бучанській Українській гімназії здійснюється на конкурсній основі, відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003     № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 та на підставі Статуту гімназії.

1.2.         У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання.

 

2.     Організація конкурсу

 

2.1.         Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2.         Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік питань із навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3.         Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4.         Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати    20 учнів.

2.5.         Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням із радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії.

2.6.         Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюються предметні комісії, склад яких затверджується наказом директора гімназії.

2.7.         До участі у конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається  на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня  або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу.

2.8.         До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та / або творчі досягнення.

2.9.         Не дозволяється вимагати від учнів характеристик із попереднього місця навчання, довідок із місця роботи батьків тощо.

2.10.    Правом першочергового зарахування (на підставі конкурсного приймання) користуються діти, які проживають на території Бучанської міської ради, учні, які проживають в інших населених пунктах, можуть бути зараховані за наявності вільних місць.

 

3.     Проведення конкурсу

 

3.1.         Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення конкурсних випробувань.

3.2.         Конкурсні випробування до 5-го класу гімназії проводяться з української  мови,  математики у вигляді письмових робіт або з одного з цих предметів та тестування, яке передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

3.3.         Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться з навчальних предметів в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування – у тому числі комп’ютерне, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт тощо).

Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди.

3.4.         Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

3.5.         Завдання конкурсних випробувань розробляє приймальна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), затверджує директор гімназії за погодженням з відділом освіти Бучанської міської ради. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються кафедрами та затверджуються директором гімназії за погодженням з відділом освіти Бучанської міської ради

3.6.         Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.7.         Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.8.         Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.9.         Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом гімназії для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).

3.10.    Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.11.    Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

3.12.    Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців) (Додаток 1).

3.13.    Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.14.    Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.15.    Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір випускника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.16.    Випускникам 9-х класів Бучанської Української гімназії результати державної підсумкової атестації зараховуються як оцінки за конкурсні випробування з відповідних предметів.

3.17.    З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.14-3.15, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.18.    Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.19.    Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4.     Порядок зарахування

 

4.1.         Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом        5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.         До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3.         Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються гімназією за погодженням з відділом освіти Бучанської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4.         У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Бучанської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5.         Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.6.         Діти (учні, вихованці), які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7.         Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен подати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

 

5.     Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1.         Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

5.2.         Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до гімназії за його результатами покладається на відділ освіти Бучанської міської ради.