Мета і завдання діяльності гімназії

    Бучанська Українська гімназія – загальноосвітній навчальний заклад для обдарованих і здібних дітей

    Основними завданнями гімназії є:

- виховання громадянина України, світу з удосконаленням його різноманітності, цілісності та єдності, розумінням загальнолюдських цінностей крізь призму національної культури;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, готовністю до професійного самовизначення;

- пошук та відбір творчо обдарованих і здібних дітей, розвиток особистості, її нахилів, інтересів, здібностей та саморозвиток, самореалізація дитини з подальшим навчанням у вищому навчальному закладі;

- організація науково-дослідницької діяльності, розробка нового змісту освіти, методів і форм навчання та їх апробація;

-  виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку гімназистів, формування творчо мислячої особистості.

     Бучанська Українська гімназія – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів.

     Мова навчання – українська. В гімназії навчається 362 учня, кількість класів – 12.

    Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за напрямом  іноземної філології.